REGULAMINY SZKOLEŃ

SUKCESJA W BIZNESIE. ZASADY TWORZENIA PLANÓW SUKCESJI W RODZINIE I W FIRMIE.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniu pt. „Sukcesja w biznesie. Zasady tworzenia Planów Sukcesji w rodzinie i w firmie." organizowanych pod patronatem portalu www.planowaniespadkowe.pl. Organizatorem szkolenia jest kancelaria sukcesyjna WM GROUP Łukasz Martyniec, z siedzibą we Wrocławiu (50-432 Wrocław), przy ul. Zgodnej 6/11, w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr 123672 od dn. 27.06.2000 r., NIP 914-125-69-99.

 

2. Szkolenie „Sukcesja w biznesie. Zasady tworzenia Planów Sukcesji w rodzinie i w firmie." jest szkoleniem otwartym i każdy może zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu.

 

3. Informacja nt. terminów, miejsca oraz warunków uczestnictwa w szkoleniu, w tym ceny oraz obowiązujących rabatów, udostępniane są na stronach internetowych portalu www.planowaniespadkowe.pl oraz przez podmioty współpracujące z portalem.

 

4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego On-line na stronach portalu lub przesłanie wypełnionego, podpisanegoi zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@planowaniespadokwe.pl.

 

5. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu", organizator wysyła w terminie do 3 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz wystawia fakturę proforma, ze wskazaniem nr rachunku bankowego oraz terminu płatności, nie krótszego niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Po uiszczeniu płatności organizator wystawi fakturę VAT.

 

6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą całości kwoty na poczet uczestnictwa w szkoleniu. Listę zamyka się najpóźniej na 7 dni przed terminem planowanego szkolenia. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

 

7. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały informacyjne i szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 

9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej opłaty za szkolenie, tj. zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, albo pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, który odbędzie się w późniejszym terminie, zaakceptowanym przez Zgłaszającego.

 

10. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

- do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu,

- do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 70% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu,

- krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwolniony jest z obowiązku zwracania środków wpłaconych na poczet uczestnictwa w szkoleniu.

 

11. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

 

12. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.

 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.planowaniespadkowe.pl.

 

14. Administratorem danych osobowych jest WM GROUP Łukasz Martyniec, z siedzibą we Wrocławiu (50-432 Wrocław), przy ul. Zgodnej 6/11. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.). Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem oraz spotkania konsultacyjnego po szkoleniu. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje, jeżeli Strony nie umówiły się inaczej.

 

Pobierz Regulamin w .pdf:

Regulamin szkolenia Sukcesja w biznesie.
Regulamin szkolenia Sukcesja w biznesie.[...]
Dokument PDF [148.6 KB]

SUKCESJA W RODZINIE I BIZNESIE. PLAN FINANSOWY DLA WSPÓLNIKÓW I KLIENTÓW VIP.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniu pt. „Sukcesja w rodzinie i biznesie. Plan finansowy dla wspólników i klientów VIP." organizowanych pod patronatem portalu www.planowaniespadkowe.pl. Organizatorem szkolenia jest kancelaria sukcesyjna WM GROUP Łukasz Martyniec, z siedzibą we Wrocławiu (50-432 Wrocław), przy ul. Zgodnej 6/11, w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr 123672 od dn. 27.06.2000 r., NIP 914-125-69-99.

 

2. Szkolenie „Sukcesja w rodzinie i biznesie. Plan finansowy dla wspólników i klientów VIP." jest szkoleniem otwartym i każdy może zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu.

 

3. Informacja nt. terminów, miejsca oraz warunków uczestnictwa w szkoleniu, w tym ceny oraz obowiązujących rabatów, udostępniane są na stronach internetowych portalu www.planowaniespadkowe.pl oraz przez podmioty współpracujące z portalem.

 

4. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego On-line na stronach portalu lub przesłanie wypełnionego, podpisanegoi zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@planowaniespadokwe.pl.

 

5. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu", organizator wysyła w terminie do 3 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz wystawia fakturę proforma, ze wskazaniem nr rachunku bankowego oraz terminu płatności, nie krótszego niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Po uiszczeniu płatności organizator wystawi fakturę VAT.

 

6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą całości kwoty na poczet uczestnictwa w szkoleniu. Listę zamyka się najpóźniej na 7 dni przed terminem planowanego szkolenia. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.

 

7. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały informacyjne i szkoleniowe, poczęstunek podczas przerw kawowych. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 

9. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej opłaty za szkolenie, tj. zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność, albo pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, który odbędzie się w późniejszym terminie, zaakceptowanym przez Zgłaszającego.

 

10. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

- do 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu,

- do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca 70% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu,

- krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwolniony jest z obowiązku zwracania środków wpłaconych na poczet uczestnictwa w szkoleniu.

 

11. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

 

12. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie większej liczby uczestników. Zgłaszający na szkolenie, w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kursu może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do rabatu.

 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.planowaniespadkowe.pl.

 

14. Administratorem danych osobowych jest WM GROUP Łukasz Martyniec, z siedzibą we Wrocławiu (50-432 Wrocław), przy ul. Zgodnej 6/11. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.). Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem oraz spotkania konsultacyjnego po szkoleniu. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje, jeżeli Strony nie umówiły się inaczej.

 

Pobierz Regulamin w .pdf:

Regulamin szkolenia.
regulamin szkolenia.pdf
Dokument PDF [148.8 KB]

CYTAT:

Mama zawsze mówiła, że umieranie jest częścią życia.

 

Forrest Gump

Właścicielem

portalu jest:

Jesteś...

Gościem na              

naszym portalu!

Zapraszamy na nasz fanpage na facebooku.

 

Kliknij:

Znajdziesz tam jeszcze więcej materiałów i bieżących informacji. 

Uwaga! Nasz portal korzysta z COOKIES! Jeśli wyrażasz zgodę na automatyczne działanie plików Cookies, będą one zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki. Opis polityki korzystania z nich oraz sposoby ich dezaktywowania, jeśli nie wyrażasz zgody na ich wykorzystywanie, znajdziesz tutaj.